Realizované projekty

O nás


Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

ROJEKT FM EHP v rámci programu FNNO
Název projektu: „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“
Číslo projektu: 3640057

Slezská diakonie, resp. její střediska ELIADA a DOREA Brno, realizuje od 1. 8. 2014 nový projekt s názvem "Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí". Délka projektu je stanovena do 30. 4. 2016. Celkové náklady projektu jsou 2 086 151 Kč. Výše poskytnutého grantu činí 1 877 535 Kč.

Středisko DOREA Brno se dlouhodobě věnuje poskytování služby rané péče, středisko ELIADA dlouhodobě poskytuje služby osobní asistence, také odlehčovací a poradenské služby, a to dětem se zdravotním znevýhodněním.

Partnerem projektu je nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Za své poslání mají podporu manželství, rodiny a mezilidských vztahů na základě křesťanských hodnot. V rámci svého, již běžícího Projektu VÝZVA, pak také nabízí pomoc dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám, a to v rámci poradenství, osobní asistence, odlehčovacích služeb a integračního klubu.

Celkovým cílem projektu je podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí a osvěta občanské společnosti o pozitivech rodinné péče na úkor péče ústavní.
Naplnění hlavního cíle nalézáme v podpoře kvality a dostupnosti výše zmíněných služeb, ale také v zefektivnění komplexního přístupu a podpory těchto rodin. Nové aplikace, technologie, pomůcky a arteterapie, poskytnuty v rámci projektových aktivit, by byly pro cílovou skupinu bez podpory grantu jinak nedostupné. Výstupem je tak vyšší míra sebeurčení, motivace k rozvoji a zapojení dítěte do společnosti.

Cílovou skupinou jsou děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 0-18 let a jejich rodiče a širší rodina, a to jak v rámci Jihomoravského, tak i v rámci Moravskoslezského kraje, a také odborná veřejnost na území celé ČR.

Z celkového počtu 7 projektových aktivit se partnerská organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zapojí do těchto čtyř aktivit.

Aktivita 1

Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních technologií,
v jejímž rámci zprostředkujeme rodičům uživatelů seminář k používání iOs zařízení (IPad a IPad touch) se zaměřením na přímé užití aplikací pro hendikepované, dále zakoupíme 6 tabletů, které budou vybraným rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním dlouhodobě zapůjčeny po absolvování semináře.

Aktivita 4

Šíření systému informací o dostupných službách a probíhajícím projektu,
kde pro lepší informovanost veřejnosti o životě lidí s postižením a jejich pečujících rodin zajistíme instalaci naší interaktivní výstavy pro ZŠ a SŠ „Svět našimi smysly“ a uveřejníme články v časopise Zpravodaj VÝZVA.

Aktivita 5

Zajištění přístupu k rehabilitačním, kompenzačním a didaktickým pomůckám,
kdy díky projektu do stávající půjčovny zakoupíme 2 FreeWheel = přídavné přední kolečko k mechanickému vozíku pro 2 děti z Moravskoslezského kraje, což zlepší šance dítěte na kompenzaci jeho zdravotního postižení a na jeho budoucí integraci do společnosti.

Aktivita 6

Spolupráce s NNO, odborníky na ochranu dětí a představiteli státní správy,
kdy na základě výměny zkušeností mezi oběma partnerskými organizacemi (SD a CPR) se budeme snažit o společný rozvoj poskytovaných služeb a rozvoj péče o děti se zdravotním znevýhodněním, diskuzí o aktuálních a akutních tématech týkající se dané cílové skupiny a předložením výstupů z těchto diskuzí představitelům státní správy se budeme snažit přispět k následným změnám v této oblasti ve prospěch dětí se znevýhodněním.
Aktuální informace o realizaci projektu budou průběžně zveřejňovány, mimo jiné, na webových stránkách jak středisek ELIADA/DOREA, tak i partnerské organizace Centra pro rodinu a sociální péči.

Michala Kupková, administrativní asistent projektu EHP, Slezská diakonie
Ing. Jana Kotásková, manažer projektu za Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.