Ochrana oznamovatelůOchrana oznamovatelů

(WHISTLEBLOWING)


VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S.


Vážení zaměstnanci a spolupracovníci,

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. (dále jen CPR) si uvědomuje, že své úkoly může řádně plnit pouze v prostředí vzájemné důvěry. Proto jsme na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále směrnice) a na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále zákon o ochraně oznamovatelů), zřídili vnitřní oznamovací systém (dále VOS), prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci CPR  již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Podání oznámení přispívá ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování CPR.


KOMU JE VOS URČEN

VOS umožňuje podat oznámení o jednání či situacích, o nichž se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

Je určen pro zaměstnance CPR, kterými jsou zaměstnanci v pracovněprávním vztahu , osoby konající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále všichni jako zaměstnanci).

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů CPR jakožto povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro CPR nevykonává práci či jinou obdobnou činnost dle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), písm. b), písm. h) nebo písm. i) zákona o ochraně oznamovatelů. Pro tyto osoby není VOS určen a CPR od nich oznámení nebude přijímat.

Oznamovatel je při podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů chráněn před odvetnými opatřeními, kterými jsou jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.


PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Příslušnou osobou CPR je Jan Zuchnický, DiS.

Příslušná osoba má jako jediná přístup do VOS a jako jediná má také přístup k osobním údajům oznamovatele. Je povinna postupovat nestranně a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti.

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného skrze VOS. Je-li oznámení posouzeno jako důvodné, navrhne příslušná osoba povinnému subjektu (tj. CPR) opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O posouzení oznámení je oznamovatel informován zpravidla do 30 dní ode dne podání oznámení.


KTERÉ JEDNÁNÍ LZE OZNAMOVAT

Oznámit je možné jednání, které

 • má znaky protiprávního činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví horní sazbu pokuty alespoň 100 000,- Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.POUČENÍ OZNAMOVATELE

Oznamovatel je vázán mlčenlivostí mimo jiné v případě povinnosti zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení či ochranu zvláštních skutečností dle zákona o krizovém řízení.

Oznámením dle zákona o ochraně oznamovatelů není ta část oznámení, která obsahuje informace, jež by mohla bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, dále informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky.


PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení lze podat prostřednictvím formuláře, písemně, ústně a nebo osobně. Oznámení bude doručeno, resp. učiněno vůči příslušné osobě, která posoudí jeho důvodnost a případně navrhne, jak protiprávnímu stavu nadále předcházet nebo jak jej napravit. Údaje a informace, které uvedete v oznámení, budou přístupné pouze příslušné osobě a nebudou předány jiným zaměstnancům či vedení CPR.

a) Formulář

Formulář pro zaslání oznámení

b) Písemně

Oznámení lze učinit také písemně. Toto písemné oznámení musí zahrnovat obsahově totožné údaje jako oznámení podané prostřednictvím formuláře. Písemné oznámení lze doručit

 • osobně či poštou na adresu: Jan Zuchnický, Dis., Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Syllabova 3039/19e, 703 86  Ostrava-Vítkovice. Obálku je nutné označit tak, aby bylo patrné, že je určena výhradně do rukou pověřené osoby.
 • e-mailem na adresu: kpvs@prorodiny.cz

c) Ústně

Oznámení lze učinit také ústně, a to telefonicky na čísle: +420 731 625 620.

d) Osobně

Oznamovatel může oznámení učinit také osobně, a to na základě žádosti oznamovatele. Pověřená osoba přijme osobní oznámení v přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dní ode dne obdržení žádosti oznamovatele o osobní oznámení. Oznamovatel může požádat o osobní podání oznámení prostřednictvím e-mailové adresy kpvs@prorodiny.cz.

DODATEK

Co se s oznámením stane po jeho odeslání?
Oznámení bude doručeno tzv. příslušným osobám, které vyhodnotí jeho důvodnost, prošetří oznámené jednání a navrhnou CPR, jak mu předejít nebo jej napravit. Ujišťujeme Vás, že se oznámeními budeme pečlivě zabývat. O postupu zpracování oznámení budete pravidelně informováni.

Kdo bude znát moji identitu?
Podmínkou podání oznámení je uvedení identifikačních údajů oznamovatele. Nicméně, stejně jako celý text oznámení, i identifikační údaje uvidí pouze  příslušné osoby, a to za účelem důsledného vyšetření oznamovaného jednání. Ujišťujeme Vás, že veškerá komunikace s Vámi zůstane důvěrná. Zaručujeme, že v souladu s požadavky zákona nebudou Vaše identifikační údaje ani text oznámení předány vedení či pracovníkům CPR.

Mohu podat oznámení anonymně?
Ne. Oznámení bez identifikačních údajů oznamovatele se nekvalifikuje jako oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Jeho znění bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení CPR.

Jaké jednání mám oznámit?
Vnitřní oznamovací systém je určen pro oznámení jednání, které porušuje právní předpisy. Jeho znění bez identifikačních údajů oznamovatele bude mimo vnitřní oznamovací systém předáno jako informativní podnět vedení CPR.

Vystavuji se podáním oznámení nějakému riziku?
Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů, za něž hrozí uložení pokuty ve výši do 50 000 Kč. Čestnému oznamovateli však žádné nebezpečí nehrozí. Vaše identita i text oznámení budou známy výhradně příslušným osobám. CPR Vás za podání oznámení nesmí žádným způsobem postihovat.

Spolupracujeme

Všichni partneři

Buďte první v obraze!

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.