Domů  Registrace

O nás + GDPR | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

O nás + GDPR

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Posláním CPR je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy, včetně zvládání života se zdravotním postižením, prostřednictvím aktivit, programů, vzdělávání, sociálních služeb, a také formou svědectví a vzájemné podpory, na základě křesťanských hodnot.

Podpora se uskutečňuje prostřednictvím služeb a aktivit Střediska RODINA a Střediska VÝZVA.

Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích.

Středisko VÝZVA nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.


Hodnoty naší organizace

 • Úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti
 • Respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle, otevřenosti životu
 • Solidarita, podpora, pomoc potřebným
 • Rodina založená na manželství muže a ženy

Základní informace o CPR v dokumentech

CPR má podrobný popis organizace a vnitřních pravidel zpracován v „Operačním manuálu“, kde je možné se seznámit s podrobnými informacemi a pravidly. Stanovy jsou v dokumentu OM 1. Popis všech programů, aktivit a služeb najdete v OM 2. Viz Soubory ke stažení.

Sídlo organizace a fakturační údaje

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava

IČO: 48804517
DIČ: CZ48804517
Bankovní spojení: ČS Ostrava č.ú.: 1660723399/0800
Registrace: od 1. 1. 2014 Spolkový rejstřík Krajského soudu v Ostravě L 2401
Předseda: Bc. Marek Schneider

Historie Centra pro rodinu a sociální péči z.s.

 Centrum pro rodinu a sociální péči vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Prvopočátky činnosti jsou datovány ještě do období před listopadem 1989. V této době několik manželských párů pociťovalo silnou potřebu rozvíjet a upevňovat své manželské a rodinné vztahy na základě křesťanských hodnot a začaly na tomto poli rozvíjet různé aktivity.

Za dvě desetiletí se organizace mnohonásobně rozrostla od ryze dobrovolnických aktivit, bez prostor a prostředků, až do dnešní podoby se zhruba 50 zaměstnanci (díky některým krátkodobým úvazkům je počet pohyblivý) a mnoha desítkami nejrůznějších aktivit, programů a sociálních služeb. Centrum bylo v dubnu roku 1993 registrováno na Ministerstvu vnitra „…jako dobrovolné sdružení osob, skupin a aktivit, které se angažují v oblasti řešení manželské, rodinné a sociální problematiky“ se sídlem v Ostravě. Podle původních stanov je hlavním cílem jeho činnosti: „…morální a duchovní obroda, prohloubení a upevnění manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.“ A dále pak zejména „…podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství, pomáhat manželům k prevenci a k zvládnutí možných krizových stavů v rodině, zajišťovat poradenskou službu zaměřenou na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců, podporovat (a rozvíjet vlastní) sociální programy pro potřebné rodiny i jednotlivce.“ Původními aktivitami jsou prorodinné projekty, které se postupně vyprofilovaly a došlo i k upřesnění ve stanovách, včetně rozšíření o vzdělávání.

Na počátku roku 2002 došlo k rozšíření aktivit o Středisko VÝZVA (dříve Projekt VÝZVA), v němž postupně vznikly čtyři sociální služby pro rodiny, které pečují o dítě či mladého člověka s těžkým zdravotním postižením. Od té doby nastal prudký rozvoj aktivit, programů a služeb, které se dosud rozrůstají svým počtem i objemem. V dubnu roku 2005 pak pod střechu CPR zakotvily aktivity Klubu ÁMOS, což byla celá řada interaktivních projektů a aktivit (výstavy, dny řemesel, Muzeum na kolečkách apod.), které využívaly školy, rodiny a široká veřejnost nejen z Ostravy, ale i z dalších měst v ČR. O deset let později, od dubna 2015, bylo provozování Klubu Ámos pod tlakem nepříznivé ekonomické situace pozastaveno a ukončeno. Původní aktivity a programy, se kterými organizace začínala, se ve velké míře stále zachovávají a rozvíjejí soustředěné do Střediska RODINA. Je také zajímavé zmínit, že řada aktivit k nám byla přenesena (s menší či větší aktualizací) ze zahraničí, namátkou Manželská setkání – Finsko, Manželské večery – Anglie, Kurz efektivního rodičovství – Kanada, Škola partnerství – Slovinsko apod. Aktivity CPR svou působností v současné době pokrývají široké spektrum rodin a jednotlivců, od malých dětí přes manželské páry až po seniory. Všechny tyto aktivity mají za sebou mnohdy dlouhé  a nelehké období vývoje, ve kterém bylo nutné potýkat se s nejrůznějšími problémy. Stojí za nimi tým lidí, kteří svým nadšením a nasazením dokázali vykonat obrovský kus práce a vytvořit fungující občanské sdružení.

Od roku 2014 došlo k formálním úpravám, které jako povinné stanovil zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník: občanské sdružení bylo transformováno v zapsaný spolek, registrace nově provedena u Rejstříkového soudu. Drobná změna v názvu a zákonem stanovená pravidla pro spolky byly zaneseny do stanov, které byly zaregistrovány v aktualizované podobě.

GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v Centru pro rodinu a sociální péčí z. s.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. , IČO: 48804517, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).


Zpracování osobních údajů

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda v rámci poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit,
 • agenda v rámci projektů, aktivit, kurzů, školení a dalších akcí pro veřejnost,
 • personální agenda,
 • agenda dobrovolníků a praktikantů,
 • agenda partnerů, sponzorů, dárců,
 • agenda v rámci prezentace organizace a komunikace s veřejností,
 • agenda související se správou a chodem organizace,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci jeho činnosti . Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.


Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce pro ochranu osobních údajů ( Jan Zajíček – viz kontakt níže), čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Krizové plány platné v době nouzového stavu - Covid 2019

Přehled výročních zpráv

Bc. Marek Schneider
předseda Centra pro rodinu a sociální péči z. s.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava
IČO: 48804517
e-mail: gdpr@prorodiny.cz
adresa datové schránky: qu4i9v7

Soubory ke stažení

Veřejný závazek v oblasti přístupu k sexualitě (velikost: 875kB, typ: PDF)

Poskytování odborné praxe v CPR_2019 (velikost: 801kB, typ: PDF)

Možnost stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování programů_2019 (velikost: 854kB, typ: PDF)

Etický kodex (velikost: 715kB, typ: PDF)

Popis činností CPR - programy aktivity služby_2019 (velikost: 1076kB, typ: PDF)

CPR-základní informace o organizaci (velikost: 677kB, typ: PDF)

Příručka pro zaměstnance_2020 (velikost: 1358kB, typ: PDF)

Nouzový stav od 5. 10. 2020 - krizový plán Centra pro rodinu a sociální péči, z. s. (velikost: 592kB, typ: PDF)

detail obrázku

detail obrázku

detail obrázku