Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Centrum pro rodinu a sociální péči » Aktuality » Konference učitelů – DVPP, PARDUBICE - 22.11.2018

Konference učitelů – DVPP, PARDUBICE - 22.11.2018

Konference učitelů – DVPP, PARDUBICE, 22. 11. 2018

PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ – ÚKOL ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.

PŘIHLÁŠKA ZDE               Datum ukončení příjmu přihlášek je 20. 11. 2018.           POZVÁNKA ZDE

Srdečně zveme: školní metodiky prevence, výchovné poradce, učitele prvního stupně, druhého stupně – biologie, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, také zájemce ze středních škol, pedagogy volného času a také pracovníky angažované v programech prevence rizikového sexuálního chování.

Navazujeme na první konferenci, která se konala již v deseti krajích a pedagogové ji hodnotili jako velkou inspiraci. Nyní zveme na pokračování.

Jádrem je, že sexuální výchova musí být vztahová. Otázka není, „jak se chránit“, otázka zní: „jak zvládnout vztah, aby sex vynikl jako pozitivní a dostal svou patřičnou hodnotu“. V minulé konferenci jsme probrali rizikové sexuální chování, především jeden jeho rys, totiž předčasný sexuální start. Shromažďovali jsme věcné argumenty pro zdrženlivost. Pointou bylo, že je první ochranou dospívajících, když předejdeme časnému sexuálnímu startu.

Originalita této prevence: předcházení rizikovému sexuálnímu chování neznamená odvrátit sexuální chování (cílem není, aby nenastalo, jako u prevence závislostí usilujeme, aby s návykovou látkou neměli nikdy nic). Cílem je, aby se sexuální chování rozvinulo tak, že se sladí s celkovým osobnostním rozvojem. Anotace přednášek jsou také v pozvánce.

Akreditace v systému DVPP č.j.: MŠMT – 25030/2016-1-631

Místo konání konference:

Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice, Komenského nám. 120,
budova C, sál J. Kašpara č. 111 – přízemí.

Prezentace od 8:00, zahájení v 9:00, ukončení do 15:00.
V přestávkách káva a občerstvení, oběd - bageta.

Program je finančně podpořen Pardubickým krajem. Konferenční poplatek: 100 Kč; v přihlášce se uvádí, zda jej účastník uhradí bankovním převodem, nebo na místě v hotovosti. Pro bankovní převod bude vystavena faktura.

Informace za organizátory podá MUDr. Maria Fridrichová, 731 625 618, mfridrichova@prorodiny.cz ;

Anotace přednášek:

Velmi specifická prevence u rizik v sexuálním chování
MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.; vedoucí prevence a vzdělávání

Téma bude obsahovat souběh prevence z hlediska medicíny, psychologie a výchovy k občanství. Pedagog by měl vybavit dospívajícího mimo jiné i rozumovými argumenty. Lektorka je autorkou preventivních programů. Medicínská fakta, nové výzkumy a šetření, mohou být přínosem pro kognitivní uchopení odpovědnosti v sexuálním chování. Nejen prevence HIV/AIDS na poli sexuálně přenosných infekcí, ale také další aktuální poznatky, HPV, klasické pohlavní nemoci atd. Řeč čísel je jedním z nástrojů na vykreslení možných přístupů. Učitel ji využije, když vede žáka ke kritickému posuzování a rozlišování.

Co překáží na cestě k autentickému mužství, problematika pornografie
Mgr. Marek Macák, klinický psycholog a psychoterapeut, Psychiatrická klinika UK 1. LF a VFN, Praha

Vývojový pohled na dospívající chlapce, obohacený teorií o rodině jako „sociální děloze“. Příspěvek diskutuje o specifických rysech mužského dospívání, nabízí učiteli možnost hlubšího pochopení potřeb chlapců a obtíží jejich procesu sebepřijetí. Zdravý vývoj jedince staví do kontrastu se zkušenostmi z terapií závislosti na pornografii, uvádí příklady, jak osobnostní nezralost působí jako silný rizikový faktor pro nástup nezodpovědného jednání. Hlavním obohacením posluchačů má být návod, inspirace, jak navracet dospívajícího k nalézání zdravé identity, a nakolik může tuto podporu poskytovat pedagog ve škole.

Podpora přijetí různosti ve třídě jako prevence fobií, šikany, vyloučení
Mgr. Petra Michalová, Národní centrum pro rodinu, lektorka

Žhavé téma, náležející k prevenci šikany. Lektorka reaguje na zaměření dospívajícího jedince na vrstevnický kolektiv, v prvé řadě třídu, jak je pro období dospívání příznačné. Předjímá, že většina pedagogů stojí před úkolem usměrňovat reakce na kulturní a sociální rozdíly ve školním kolektivu. Nejobyčejnějším příkladem je již chudoba, plodící problém, aby dítě nebylo outsider jen pro skromné oblečení a mobil. Ale téma reflektuje širokou škálu podnětů, které mohou vyvolat vrstevnickou reakci, patologické pokusy o zformování sebevědomí, sociální fobie, homofobii apod. Cílem přednášky je vybavit posluchače náměty a postupy, jak náběh do rizikového chování korigovat, a skrze posílené dovednosti zvýšit kompetentnost pedagogů.

Lék na dospívající z problematického rodinného prostředí
Ing. Mgr. Marie Nováková, preventivní programy Praha, lektorka

Ochrana osobností dětí tam, kde učitel nenavazuje na zdravý vztah a vzor rodiny. Kdy a jak nahrazuje učitel chybějící základy z rodiny. Pomoc při přerušení negativního transgeneračního přenosu. Ochrana dospívajících před vstupem do aktivního sexuálního života z důvodu podvědomé kompenzace nedostatečného citového naplnění. Integrace sexuality do vztahů. Moderování diskuse žáků v situacích, kdy se formuje osobní hodnotový postoj, k vědomí osobních rozhodnutí, spojených s odpovědností.

Dopomoc k seberealizaci jako protektivní faktor
PhDr. Ing. Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu, ředitelka

Téma zohledňující originalitu dospívajících dívek vzhledem k budoucí možné reprodukci. O ženství a hodnotách v současné společnosti, o nediskriminaci, rovných příležitostech a o využití specifik jako kladného potenciálu. Pedagogové mnohdy doplňují podněty chybějící z rodinného prostředí. Lektorka je významnou expertkou v oboru rovných příležitostí, čerpá zkušenosti z vlastních mnohaletých programů a přednese, v čem spočívají hlavní kroky podpory u dospívajících. Dodá argumenty, adekvátní pro nedospělé dívky. Sdělení je nekonfrontační, obsahuje pohled spolupráce mezi muži a ženami. Výslovnou pointou je, čím dospívání podporuje vychovatel nebo učitel. Také učitelství rozvíjí osobnost a toto svědectví.

Prevence, ochrana hodnot a společenská potřeba aktuálně
Ing. Radovan Voříšek, Společnost Podané ruce o.p.s., terapeut

Zasazení prevence do rámce nároků fungování společnosti. Provázanost projevů rizikové chování s důrazem na speciální význam společenského dopadu právě u rizikového sexuálního jednání. Přednáška bude reflektovat rozmanitost vzorců sociálního chování ve společnosti, současné peer styly až po lidi na okraji společnosti. Postaví základní zkušenosti, jak má reagovat učitel na projevy rizikového chování a patologické jevy. Jak to vypadá ve třídě, kdy povolat externího odborníka. Téma předpokládá, že na ně budou navazovat další referáty. Bude ilustrováno příklady z poradenské praxe.

Sexuální výchova v primární škole
MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., autorka programu

Představení audiovizuální pomůcky, aplikace pro první stupeň, kde se pomocí děje a příběhu učí o pohlavní soustavě, posiluje se kulturní slovník, kladou se otevřené základy učiva o reprodukci, prenatálním vývoji a porodu. Animovaná postavička na neviditelné pokyny pedagoga interaktivně komunikuje s dětmi.Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze