Fandíme rodině | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.


Hlavní navigace

FB

A
A
A

-

English

Nacházíte se zde: www.prorodiny.cz » Centrum pro rodinu a sociální péči » Aktuality » Konference pro učitele – DVPP, Praha, - 4.3.2020

Konference pro učitele – DVPP, Praha, - 4.3.2020

PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ – ÚKOL ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIHLÁŠKA ZDE - přihlašování prosíme cestou e-mailu na adresu mfridrichova@prorodiny.cz. Datum ukončení příjmu přihlášek je 1. 3. 2020.

Téma prevence rizikového sexuálního chování je akreditováno pro široké spektrum pedagogů, a proto srdečně zveme: školní metodiky prevence, výchovné poradce, učitele prvního stupně, druhého stupně – biologie, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, také zájemce ze středních škol a pedagogy volného času.

Sexuální výchova bude zahrnuta do osobnostního rozvoje. Z jednotlivých konferenčních příspěvků vyplyne ucelený program, jakým přístupem podpořit žáky a dospívající, aby měli k odpovědnému chování motivaci a dostatek argumentů. Úspěšná sexuální výchova potřebuje, aby dospívající neviděl jen varování. Jádrem je, že sexuální výchova musí být vztahová. Otázka není, „jak se chránit“, otázka zní: „jak zvládnout vztah, aby sex vynikl jako pozitivní a dostal svou patřičnou hodnotu“. Bude předložena taková prevence, která nemyslí jen na ochranu před problémy v dospívání, ale uchopí celistvě přechod k dospělosti a budoucí zralé zvládnutí osobního života. Anotace přednášek jsou také v pozvánce.

Konference se konala již v deseti krajích a pedagogové ji hodnotili jako velkou inspiraci.

Akreditace v systému DVPP č.j.: MŠMT -27657/2019-2-759.

Místo konání konference:

Zasedací sál zastupitelstva Středočeského kraje (místnost č. 1096, 1. patro);
Zborovská 11, PRAHA 5.

Prezentace od 8:00, zahájení v 9:00, ukončení do 15:00. Prosíme účastníky, aby přišli před zahájením s dostatečným časovým předstihem, z důvodu vystavování vstupní karty na vrátnici krajského úřadu.

V přestávkách káva a občerstvení.

Konferenční poplatek 250 Kč je možné uhradit na místě hotově, nebo bankovním převodem (organizátor vystaví fakturu). Formu poplatku prosíme vyplnit do přihlášky. Poplatek zahrnuje občerstvení a tištěné materiály.

Informace za organizátory podá MUDr. Maria Fridrichová, 731 625 618, mfridrichova@prorodiny.cz ;

Anotace přednášek:

1) Čím je prevence rizik v sexuálním chování výjimečná?

Ing. Mgr. Marie Nováková, preventivní programy Praha, lektorka

Téma se soustředí na jednu součást SRCH D (syndromu rizikového chování v dospívání), jako východisko uvede obvyklá a známá fakta rizikového sexuálního chování. Rozebere souběh prevence a výuky – z hlediska psychologie i výchovy k občanství. Jak působit tam, kde učitel nenavazuje na zdravý vztah a vzor rodiny, mnohdy doplňuje podněty chybějící z rodinného prostředí, pomáhá při přerušení negativního trans-generačního přenosu. Jak se formuje osobní hodnotový postoj, vědomí osobních rozhodnutí, spojených s odpovědností. Zazní téma vstupu do aktivního sexuálního života z důvodu podvědomé kompenzace citové deprivace. Originalita této prevence v tom, že sexuální jednání má pozitivní variantu, žáci dostávají díky kladné hodnotě sexuality motivaci.

2) Dopomoc k seberealizaci jako protektivní faktor

Mgr. Marek Macák, Psychiatrická nemocnice Beřkovice, klinický psycholog, psychoterapeut

Vývojový pohled na dospívající, obohacený teorií o rodině jako „sociální děloze“. Příspěvek diskutuje o specifických rysech dospívání, ze kterých vyplývají jasné praktické podněty. Psychologie nabízí učiteli možnost zřetelně rozlišit, co je přiměřené. Tím lze nasměrovat výchovu k odpovědnosti a reálně pomoct dospívajícím v jejich procesu sebepřijetí. Kvalitní sebepřijetí je pak ochranným faktorem před rizikovým jednáním.

3) Fenomén pornografie a rizikové chování dospívajících

Mgr. Marek Macák, Psychiatrická nemocnice Beřkovice, klinický psycholog, psychoterapeut

Zdravý vývoj jedince staví do kontrastu se zkušenostmi z terapií závislosti na pornografii, realitou výskytu tohoto jevu ve společnosti. Uvádí příklady, jak osobnostní nezralost působí jako silný rizikový faktor pro nástup nezodpovědného jednání. Hlavním obohacením posluchačů má být návod, inspirace, jak navracet dospívajícího k nalézání zdravé identity, a nakolik může tuto podporu poskytovat pedagog ve škole.

4) Výchovné úkoly prevence RCHD z hlediska medicíny

MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.; vedoucí prevence

Pohled na tělesný rozměr zdraví s důrazem na rizikové sexuální chování. Především medicínská fakta, nové výzkumy a šetření, která mohou být přínosem pro kognitivní uchopení odpovědnosti v sexuálním chování. Nejen prevence HIV/AIDS na poli sexuálně přenosných infekcí, ale také další aktuální poznatky, HPV, klasické pohlavní nemoci atd. z hlediska dostatečných a validních informací, které si potřebuje osvojit žák ZŠ. Definují se zdravotní dopady předčasného sexuálního startu. Otazníky nad zdrženlivostí v dospívání. Zátěž předčasného těhotenství. Je otázkou, zda je učitel preventistou rizikového chování, nebo nositelem výchovy. Řeč čísel je jedním z nástrojů, učitel ji využije, když vede žáka ke kritickému posuzování a rozlišování.

5) A co děláte na síti vy?
Mgr. Petra Michalová,

Ohrožení zneužíváním je jedním z motivů začlenění sexuální výchovy do školního vyučování. Budou pojednány rozdílné generační přístupy k využívání médií, mediální gramotnost. Přehled praktických pravidel a osvědčených pedagogických kroků výchovy k bezpečnému chování na internetu. Spolupráce rodiny a školy. Příklady dobré praxe, možnost spolupráce s NNO. Cílem přednášky je vybavit pedagogy náměty a postupy, jak náběh do rizikového chování korigovat.

6) Sexuální výchova od prvního stupně – příklad dobré praxe

MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., vedoucí prevence

Téma slouží k uzavření konference praktickými příklady. Pro první stupeň, pro učivo vzdělávací oblasti člověk a jeho svět/ člověk a zdraví, vyrobilo Centrum pro rodinu audiovizuální učební pomůcku s názvem „Jak se rodí rodina“. Představíme tuto aplikaci, kde se pomocí příběhu učí o pohlavní soustavě, posiluje se kulturní slovník, kladou se otevřené základy učiva o reprodukci, prenatálním vývoji a porodu. Učitel dostává možnost rozehrát diskusi s dětmi, aby co nejvíce informací sestavily z již známých vědomostí. Pro 2. stupeň budou představeny ověřené postupy konkrétního programu. Shrneme nároky RVP ZV.

 

Soubory ke stažení

Konference pro učitele – DVPP, Praha, - 4.3.2020 (velikost: 1055kB, typ: PDF)Domů | Kontaktujte nás | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze